0 %

ناصر اخوان

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف

اهم سوابق اجرايي وفعاليتها:

  • معاونت مالی کل اداره ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن ج.ا.ا
  • کارشناس ارتباطات و علائم الکتریکی مرکز تحقیقات راه آهن ۱۳۷۳
  • رئیس گروه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات راه آهن ۱۳۷۶
  • رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی ۱۳۷۹
  • معاون مدیر کل اداره ارتباطات و علائم الکتریکی(مالی اداری و برنامه ریزی) ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰
  • مشاور فنی شرکت مهتاب سیر جم (۱/۶/۹۰ ا لی۱/۸/۹۰ )
  • معاون فنی شرکت مهتاب سیر جم (۱/۸/۹۰ الی ۱/۲/۹۲ )
  • مشاور عالی شرکت تدبیر عمران جم سال 92
  • هم اکنون : مدیر عامل شرکت تدبیر مکانیزه جم و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پیوند فن آوای گیتی