0 %

حمید آذرنوش

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: مدير

ناصر اخوان

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: معاونت مالی

احمد خدائی

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايی وفعاليتها: قائم