0 %

هدف از اجرای این پروژه، طراحی یک شبکه حسگر بیسیم است. کاربرد اولیه این شبکه LoRa مبتنی بر تکنولوژی استفاده در شبکه ریلی کشور به منظور پایش اطلاعات زیرساختهای خطوط آهن بوده و پارامترهای شبکه بر این اساس انتخاب شده اند. مهمترین ویژگیهای این شبکه، پوشش وسیع، مصرف انرژی پایین، قیمت ارزان و نرخ ارسال پایین آن است. بنابراین از شبکه طراحی شده میتوان در تمام محیطهای مشابه مانند کاربردهای مربوط به محیط زیست، کشاورزی، زمین شناسی نیز استفاده کرد.