0 %

حمید آذرنوش

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف

اهم سوابق اجرايي وفعاليتها:

 • مدير كل علائم و ارتباطات راه آهن ج.ا.ا
 • معاون مدير كل مركز تحقيقات راه آهن ايران76-77
 • معاون مدير كل علايم و ارتباطات راه آهن77-85
 • كارشناس مخابرات در مركز تحقيقات مخابرات ايران 1366
 • كارشناس علايم و ارتباطات در مركز تحقيقات راه آهن ايران 71-75
 • رئيس گروه علايم و ارتباطات مركز تحقيقات در راه آهن ايران75
 • سرپرست دفتر فناوري اطلاعات گروه از راه آهن مارس 85-86
 • مدير كل علايم و ارتباطات راه آهن 85-87
 • مشاور معاونت فني راه آهن87-89
 • مشاور مدير عامل قطارهاي مسافري مهتاب 89-91
 • مشاور مدير عامل شركت تدبير عمران جم 89 تا كنون
 • هم اکنون: مدیر عامل شرکت پیوند فن آوای گیتی و عضوهیات مدیره شرکت پیوند فن آوای گیتی