0 %

محمد برخورداری

کارشناسان

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا مهندسی و مدیریت ساخت دارای مدرک مدیریت

محمدرضا سبط

کارشناسان

مدرك تحصيلي: کارشناسی مخابرات و کارشناسی ارشد MBA اهم سوابق اجرايي و فعاليتها: رئیس

دانیال آذر

کارشناسان

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات و دانشجوی دکترای مخابرات اهم سوابق اجرايي و فعاليتها:

حمید مقدادی نیشابوری

کارشناسان

مدرك تحصيلي: دکتری مخابرات گرایش سیستم از دانشگاه لیموژ – فرانسه اهم سوابق اجرايي

علی محمد افشین همت یار

کارشناسان

مدرك تحصيلي: دکترای مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: معاونت دانشجویی

حمید آذرنوش

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: مدير

ناصر اخوان

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: معاونت مالی

احمد خدائی

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايی وفعاليتها: قائم

سید حسن موسوی نژاد

کارشناسان

مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف اهم سوابق وفعاليتها: معاونت سازمان

سید حسن رسولی

کارشناسان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اهم سوابق اجرایی وفعالیتها: استاندار خراسان معاون برنامه ریزی