0 %

در راستای تولید محصولات رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی سیم نموده است.
سیستم اعلام حریق تولیدی این شرکت شامل قطعات مختلفی میباشد که یکی از آنها بخش حسگردود بی سیم میباشد .
حسگر دود بیسیم بدون نیاز به وجود سیمکشی قبلی در محوطه مورد نظر با واحد مرکزی سامانه اعلام حریق ارتباط برقرار کرده و واحد مرکزی را از بروز حریق و ایجاد دود مطلع میکند.

حسگر دود بیسیم از دو بخش مستقل تشکیل شده است.
بخش اول حسگر دود است که در صورت تشخیص دود در محیط، خروجی آن فعال میشود. بخش دوم واسط رادیویی است که وظایف زیر را برعهده دارد:

۱-تأمین تغذیه حسگر دود از ورودی برق شهر یا باتری تعبیهشده
۲-بررسی وضعیت خروجی حسگر (وجود یا عدم وجود دود)
۳-بررسی وجود کالهک حسگر (که قابل جداشدن است)
۴-بررسی وجود برق شهر
۵-اندازهگیری ولتاژ باتری پشتیبان
۶-تبادل داده با واحد مرکزی