0 %

علی محمد افشین همت یار

کارشناسان

مدرك تحصيلي: دکترای مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف

اهم سوابق اجرايي وفعاليتها:

  • معاونت دانشجویی پردیس بین الملل- واحد تهران (1398-تاکنون)
  • استادیار، گروه علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران (1371-تاکنون)
  • مدیر امور اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف (1390 تا کنون)
  • سرپرست گروه فناوری اطلاعات، گروه علوم و مهندسی کامپیوتر (1394)
  • معاونت علمی پردیس بین الملل- واحد تهران (1394)
  • مدیر برنامه مهندسی کامپیوتر پردیس بین الملل – واحد تهران [2013-2019]
  • مدیر برنامه مهندسی کامپیوتر در پردیس بین المللی – شعبه جزیره کیش [2011-2017]
  • معاون دانشجویی گروه علوم و مهندسی کامپیوتر (1372-1382)