0 %

در راستای تولید محصولات رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی سیم نموده است.سیستم اعلام حریق تولیدی این شرکت شامل قطعات مختلفی میباشد که یکی از آنها بخش واحد مرکزی سامانه اعالن حریق میباشد .
واحد مرکزی سامانه اعلام حریق شامل دو بخش است، بخش اول واسط رادیویی، و بخش دوم واحد پردازش اطلاعات و تعامل با کاربر میباشد.
واسط رادیویی بسته های داده ارسالی از طرف گره های مختلف سامانه را دریافت کرده و به واحد پردازش اطلاعات و واسط کاربر منتقل میکند. فرامین صادره برای گره ها را نیز از واحد پردازش اطلاعات و تعامل با کاربر دریافت نموده و برای گره ها ارسال مینماید.
سه وضعیت کاری برای واحد پردازش اطلاعات و تعامل با کاربر تعریف شده است، وضعیت راه اندازی سامانه، وضعیت نگهداری سامانه و وضعیت عملیات سامانه.

سامانه در شرایط عادی و برای تعامل با عموم کاربران در وضعیت عملیات قرار دارد. ولی قراردادن سامانه در وضعیت راه اندازی یا وضعیت نگهداری فقط برای کاربر متخصص با اجازه دسترسی تعریف شده میسر است.