0 %

در راستای تولید محصوالت رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی سیم نموده است.
سیستم اعلام حریق تولیدی این شرکت شامل قطعات مختلفی میباشد که یکی از آنها بخش شستی هشدار بی سیم میباشد .
شستی هشدار بیسیم بدون نیاز به وجود سیمکشی قبلی در محوطه مورد نظر با واحد مرکزی سامانه اعلام حریق ارتباط برقرار کرده و در زمانی که کاربری شستی را فشار دهد، وضعیت هشدار را به واحد مرکزی اعالم میکند.
شستی هشدار بیسیم از دو بخش مستقل تشکیل شده است. بخش اول شستی هشدار است که در صورت فشرده شدن توسط کاربر، در وضعیت هشدار قرار میگیرد.

بخش دوم واسط رادیویی است که وظایف زیر را برعهده دارد:

۱-تأمین تغذیه شستی هشدار از ورودی برق شهر یا باتری تعبیه شده
۲-بررسی وضعیت شستی (فشرده شده یا خیر)
۳-بررسی وجود برق شهر
۴-اندازهگیری ولتاژ باتری پشتیبان
۵-تبادل داده با واحد مرکزی