0 %

در راستای تولید محصوالت رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعالم حریق بی سیم نموده است.
سیستم اعلام حریق تولیدی این شرکت شامل قطعات مختلفی میباشد که یکی از آنها بخش اعلام حریق بی سیم میباشد .
آژیر اعلام حریق بیسیم بدون نیاز به وجود سیمکشی قبلی در محوطه مورد نظر با واحد مرکزی سامانه اعالم حریق ارتباط برقرار کرده و در زمان الزم برای اعلام حریق از واحد مرکزی فرمان میگیرد. آژیر اعلام حریق بیسیم از دو بخش مستقل تشکیل شده است.
بخش اول آژیر اعلام حریق است که در صورت دریافت فرمان به صدا در میآید. بخش دوم واسط رادیویی است که وظایف زیر را برعهده دارد:

۱-تأمین تغذیه آژیر اعلام حریق از ورودی برق شهر یا باتری تعبیه شده
۲-بررسی وجود برق شهر
۳-اندازه گیری ولتاژ باطری پشتیبان
۴-تبادل داده با واحد مرکزی