0 %

سایت پشتیبان گجت های پزشکی

شرکت پیوند فن آوای گیتی در راستای اهداف پزشکی خود اقدام به ایجاد یک سایت پشتیبان برای پایش لحظه

نرم افزار پیوند مراقب

شرکت پیوند فن آوای گیتی در راستای همیاری با صنعت پزشکی کشور در تولید محصولات RPM ( پایش وضعیت

گجت پالس اکسیمتر

شرکت پیوند فن آوای گیتی در راستای همیاری با صنعت پزشکی کشور در تولید محصولات RPM ( پایش وضعیت

گجت ECG

شرکت پیوند فن آوای گیتی در راستای همیاری با صنعت پزشکی کشور در تولید محصولات RPM ( پایش وضعیت