0 %

واحد مرکزی اعلان حریق

در راستای تولید محصولات رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی

شستی هشدار بی سیم

در راستای تولید محصوالت رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی

حسگر دود بی سیم

در راستای تولید محصولات رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی

آژیر اعلان حریق بی سیم

در راستای تولید محصوالت رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعالم حریق بی