0 %

موضوع :  قرارداد همکاری در طراحی شبکه ،نصب و راه اندازی 47 سایت دیتا و پارتی لاین فاز دو راه آهن ج.ا.ا

جزئیات عملیات :

  1. طراحی شبکه دیتا و پارتی لاین نواحی شرق و یزد و کرمان راه آهن ج.ا.ا
  2. حمل و نصب و کابل کشی تجهیزات در 47 ایستگاه
  3. راه اندازی تجهیزات دیتا
  4. برنامه نویسی گوشیها و روترها و سوییچهای شبکه طبق طراحی انجام شده
  5. راه اندازی تجهیزات پارتی لاین تصویری و گوشی تلفن مربوط به هر ایستگاه
  6. راه اندازی سیستم کنفرانس تلفنی
  7. راه اندازی سیستم ضبط مکالمات تلفنی
  8. تست شبکه و اتصال به شبکه اصلی سیستمهای انتقال و دیتای راه آهن
  9. آموزش بهره برداری به پرسنل بهره بردار