0 %

موضوع پروژه :  خدمات مشاوره در حوزه های تراکینگ و پستهای بازدید  ناوگان ریلی

شرح خدمات :

  • موضوع سامانه هوشمند مدیریت ناوگان حمل و نقل ریلی (تراکینگ)
  • موضوع سامانه پستهای بازدید ناوگان

 

مراحل ارائه خدمات و انجام تعهدات :

  • شناخت و تعریف مسئله
  • طراحی سامانه
  • برآورد هزینه طراحی مفهومی
  • مطالعات اقتصادی طرح مفهومی