0 %

موضوع قرارداد :  قرارداد همکاری در خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت پروژه امید (پروژه انتقال ترافیک بین المللی مسیر بندرعباس به جلفا و رازی از طریق شبکه فیبر نوری راه آهن )

  • جزئیات عملیات :
  1. مشاوره در انتخاب محل نصب تجهیزات
  2. نظارت بر بازسازی و ساخت اتاقهای مخابراتی محل نصب تجهیزات
  3. انجام امور کنترل پروژه
  4. پیگیری مجوز های اتصال به نودهای زیرساخت و استفاده از فیبر های شرکت زیرساخت
  5. پیگیری آماده سازی و تحویل گیری فیبر راه آهن ج.ا.ا. جهت تحویل به شرکت ریل کام راهبر
  6. پیگیری آماده سازی و تحویل گیری شبکه برق راه آهن ج.ا.ا. جهت تحویل به شرکت ریل کام راهبر