0 %

موضوع قرارداد :  اجرای عملیات عمرانی مربوطه به 6 سایت جاده ای

توضیحات: نصب 6BTS مسیر راه آهن تهران – مشهد

جزئیات عملیات:

  • تسطیح و خاکبرداری
  • اجرای فونداسیون کامل دکل
  • اجرای فونداسیون کابینت ، تابلو برق ، فنس
  • نصب دکل 48 و 60 متری خود ایستا با متعلقات و انجام تست راستایی
  • فنس کشی ایستگاه
  • اجرای شبکه گراند سایت
  • کابل کشی برق سایت
  • نصب تابلوی برق