0 %

موضوع :     قرارداد حمل ، نصب و اخذ تاییدیه تجهیزات انتقال 54 سایت شرکت تدبیرخاورمیانه نور در پروژه را آهن شرکت صنام

جزئیات عملیات :

  • حمل و نصب تجهیزات سیستم های انتقال STM-16 در 54 سایت در محور تهران – بندر امام  راه آهن ج.ا.ا.
  • حمل و نصب تجهیزات سیستم های انتقال STM-64 در 6 سایت در محور  تهران – بندر امام
  • کابل کشیهای تاسیساتی و مخابراتی 54 سایت
  • کابل کشی شبکه گراند
  • نصب MDF و DDF و ODF
  • تهیه Az built