0 %

نام پروژه: خدمات مشاوره فنی در خصوص شبکه ارتباطات رادیویی راه آهن ج.ا.ا.

شرح خدمات :  

شامل 3 فاز :

  1. شناسایی شبکه
  2. امکان سنجی و تحلیل اقتصادی
  3. پیاده سازی

مراحل ارائه خدمات و انجام تعهدات :

  • خدمات مشاوره ای فنی
  • کنترل و نظارت پروژه و ارائه گزارشات
  • خدمات مشاوره ای اقتصادی
  • تهیه مستندات و صورتجلسات هفتگی،ماهیانه