0 %

شرکت صنایع مخابرات صا ایران

شرکت صنایع مخابرات صا ایران

موضوع پروژه :  خدمات

شرکت صنایع مخابرات صا ایران

موضوع پروژه :  خدمات مشاوره در حوزه های تراکینگ و پستهای بازدید  ناوگان ریلی

شرح خدمات :

 • موضوع سامانه هوشمند مدیریت ناوگان حمل و نقل ریلی (تراکینگ)
 • موضوع سامانه پستهای بازدید ناوگان

 

مراحل ارائه خدمات و انجام تعهدات :

 • شناخت و تعریف مسئله
 • طراحی سامانه
 • برآورد هزینه طراحی مفهومی
 • مطالعات اقتصادی طرح مفهومی
شرکت ریل کام راهبر

شرکت ریل کام راهبر

موضوع قرارداد :  قرارداد

شرکت ریل کام راهبر

موضوع قرارداد :  قرارداد همکاری در خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت پروژه امید (پروژه انتقال ترافیک بین المللی مسیر بندرعباس به جلفا و رازی از طریق شبکه فیبر نوری راه آهن )

 • جزئیات عملیات :
 1. مشاوره در انتخاب محل نصب تجهیزات
 2. نظارت بر بازسازی و ساخت اتاقهای مخابراتی محل نصب تجهیزات
 3. انجام امور کنترل پروژه
 4. پیگیری مجوز های اتصال به نودهای زیرساخت و استفاده از فیبر های شرکت زیرساخت
 5. پیگیری آماده سازی و تحویل…
دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

نام پروژه: خدمات مشاوره

دانشگاه صنعتی شریف

نام پروژه: خدمات مشاوره فنی در خصوص شبکه ارتباطات رادیویی راه آهن ج.ا.ا.

شرح خدمات :  

شامل 3 فاز :

 1. شناسایی شبکه
 2. امکان سنجی و تحلیل اقتصادی
 3. پیاده سازی

مراحل ارائه خدمات و انجام تعهدات :

 • خدمات مشاوره ای فنی
 • کنترل و نظارت پروژه و ارائه گزارشات
 • خدمات مشاوره ای اقتصادی
 • تهیه مستندات و صورتجلسات هفتگی،ماهیانه