سامانه اعلان حریق بی سیم

یکی از مهم ترین چالش هاي نصب و راه اندازي سامانه هاي اعلام حریق در اماکنی که پیش بینی هاي لازم براي این امر صورت نگرفته باشد، کابل کشی بین اجزاي سامانه و واحد مرکزي سامانه است. در چنین اماکنی استفاده از اجزاي بیسیم می تواند راهگشا باشد.
اجزاي بیسیم با استفاده از تجهیزات رادیویی تعبیهشده، با واحد مرکزي سامانه ارتباط دارند؛ و بهطور مثال . آشکارسازها وضعیت محیط محل نصب خود را به واحد مرکزي گزارش میدهند، و آژیرها فرامین صادره از واحد مرکزي را دریافت می کنند .
یکی از مزایاي استفاده از اجزاي بی سیم، آدرسپذیر بودن ذاتی آنهاست. لذا ترکیب تجهیزات رادیویی ساخت شرکت با تجهیزات متعارف (سیمی و بدون آدرس) موجود در بازار، هزینه تأمین سامانههاي بی سیم با اجزاي آدرسپذیر را کاهش داده است.