پایش از راه دور

با افزایش امید به زندگی و به تبع آن افزایش نیاز به خدمات پزشکی از یک سو و رشد فنّاوري هاي الکترونیک و
مخابرات از سوي دیگر، ارائه خدمات پزشکی از راه مانند Monitoring Patient Remote( RPM ) در راستاي
پوشش اهداف زیر مطرح شده است:
• مراقبتهاي عمومی پزشکی به حوزه تناسب اندام، مراقبتهاي ویژه سالمندان و کودکان
• مراقبتهاي پزشکی در زندگی عادي مثل بیماران مبتلا به دیابت و بیماران با تجهیزات پزشکی همراه
به عنوان نمونه بیماران قلبی
• مراقبتهاي خاص پزشکی جهت بیماران در محیط زندگی در دوران نقاهت یا طول درمان

* مراقبتهاي خاص پزشکی به بیماران متحرك در محیط هاي بیمارستانی
اکثر سامانه هاي RPM از چهار جزء زیر تشکیل شده اند :
• گجتهاي پایشگر، با قابلیت تبادل اطلاعات به صورت بیسیم و مجهز به حسگرهایی (اکسیمتر،
ECG ، دما ، فشار خون، قند خون و …) که پارامترهاي فیزیولوژیکی بیمار را اندازه میگیرند،
• ایستگاه محلی نصب شده در محل بیمار، که به عنوان رابط بین حسگرها و سامانۀ مرکزي عمل
می کند، به این صورت که اطلاعات حسگرها را دریافت کرده و آن را با استفاده از یک بستر مخابراتی،
مانند اینترنت یا شبکۀ تلفن همراه، به سامانۀ مرکزي و/یا مراکز و کادر درمانی ارسال میکند،
• سامانۀ مرکزي که براي ذخیرة اطلاعات دریافتی از حسگرها و کادر درمانی به کار می رود و هم چنین
نرم افزارهاي تشخیص و هشدار روي آن اجرا می شوند،

• نرم افزار هوشمند تشخیص و هشدار، که با پردازش اطلاعات جمع آوري شده، توصیه هاي درمانی یا
هشدارهاي لازم را تولید می کند . این بخش از نرم افزار بخش میتنی بر دانش سامانه بوده که روز به
روز با توجه پیشرفت دانش در این حوزه، در طول زمان ارتقاء می یابد.